404 Not Found


nginx
Concurs: Castiga cu Flanco si Philips – TechMagazin

philips_01

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei “ Castiga cu Philips”, denumita in continuare „Campania” este S.C. FLANCO RETAIL S.A. cu sediul Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu J23/513/2012, CUI RO27698631, operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta al ANSPDCP cu nr. 18793, legal reprezentata prin Dragos Sirbu, in calitate de Director General.

2. DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE

2.1. Campania se desfasoara pe tot teritoriul Romaniei, online, incepand cu data de 25 iunie 2014 pana la data de 25 iulie 2014.

3. PARTICIPANTI SI PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1. La Campanie poate participa orice persoana fizica in varsta de peste 18 ani, sau juridica care comanda cel putin un produs marca „Philips” folosind site-ul www.flanco.ro(denumite in continuare „Produse participante”) in perioada 25 iunie 2014 – 25 iulie 2014.

3.2. Participantii trebuie sa detina cetatenie sau rezidenta romana, in cazul persoanelor fizice, si in cazul persoanelor juridice, sa fie persoane juridice romane cu sediul pe teritoriul Romaniei.

3.4. Angajatii Organizatorului, precum si rudele de grad 1, 2 si 3 ale acestora nu au dreptul sa participe in Campanie.

4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Pentru a participa la Campanie, orice persoana interesata trebuie sa comande cel putin un Produs participant in perioada 25 iunie 2014 – 25 iulie 2014.Toate persoanele ce comanda cel putin un Produs participant in perioada 25 iunie 2014 – 26 iulie 2014 vor fi inscrise automat in Campanie pe baza facturii fiscale aferente si a adresei de e-mail furnizate in momentul plasarii comenzii.

4.3. Prin inregistrarea in Campanie, participantii isi dau acordul expres pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.

5. PREMII

5.1. Premiile Campaniei sunt:

  • 6 (sase) produse marca „Philips” dupa cum urmeaza:

1

1 x Televizor LED Philips, 56 cm, Full HD, 22PFH4109/88, valoare: 850lei, TVA inclus

2

1 x Televizor LED Philips, 61 cm, Imagine HD, 24PHH4109/88, valoare: 850lei, TVA inclus

3

1 x Smart TV LED Philips, 81 cm, Full HD, 32PFL3258H, valoare: 1400 lei, TVA inclus

4

1 x Ceas cu radio Philips AJ3115/12, valoare: 70lei, TVA inclus

5

1 x Ceas cu radio PhilipsAJ3500/12, valoare: 120 lei, TVA inclus

6

1 x Radio casetofon cu CD Philips AZ105B, valoare: 210lei, TVA inclus

Valoarea totala a premiilor este de 3500 (tremiicincisute) lei, TVA inclus.

Un participant poate castiga numai 1 (unu) dintre premiile Campaniei.

6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti, in data de 31.07.2014. Se vor extrage 6 (sase) castigatori iar premiile se vor acorda urmatoarea ordine:

Locul 1

1 x Televizor LED Philips, 56 cm, Full HD, 22PFH4109/88

Locul 2

1 x Televizor LED Philips, 61 cm, Imagine HD, 24PHH4109/88

Locul 3

1 x Smart TV LED Philips, 81 cm, Full HD, 32PFL3258H

Locul 4

1 x Ceas cu radio Philips AJ3115/12

Locul 5

1 x Ceas cu radio Philips AJ3500/12

Locul 6

1 x Radio casetofon cu CD Philips AZ105B

6.2. Castigatorii vor fi extrasi dintre toate persoanele fizice si persoanele juridice care comanda cel putin un Produs participant in perioada 25.06.2014 – 25.07.2014.

Vor fi extrase 16 (saisprezece) adrese de e-mail participante in Campanie, primele 6 (sase) adrese de e-mail apartinand castigatorilor, iar urmatoarele 10 (zece), reprezentand rezerve.

6.3. Castigatorii vor fi extrasi folosind serviciul www.tragerilasorti.ro, folosind adresa de e-mail furnizata la achizitionarea Produselor participante 6.5. Daca, inainte de extragere, participantul la Campanie returneaza comanda efectuata in care se regasesc Produse participante acesta nu va mai participa la Campanie si, implicit, la tragerea la sorti.

6.6. Organizatorul va contacta prin e-mail castigatorii, folosind adresa de e-mail utilizata la achizitionarea a cel putin unui Produs participant, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea lor. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul va trebui sa raspunda e-mail-ului primit de la Organizator, data limita pentru revendicarea premiului fiind de 2 (doua) zile calendaristice de la data trimiterii e-mailului de informare din partea Organizatorului. Daca in urma acestei incercari, castigatorul nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt castigator dintre rezervele extrase in cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine e-mailul imediat urmator extras. Daca in urma acestei incercari, niciun castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa va desemna alt castigator prin mecanismul de mai sus.

6.7 Numele si prenumele castigatorilor Campaniei vor fi publicateconform e-mailului folosit pe pagina de Facebook Flanco Romania, in data de 31.07.2014.

7. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

7.1. Castigatorii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte obiecte si nici nu pot solicita modificari ale caracteristicilor premiului.

8. VALIDAREA CASTIGATORILOR

8.1. Validarea castigatorilor se va face pe baza adresei de e-mail si a unui document valid de identitate, dupa cum urmeaza:

a) in cazul persoanelor fizice: carte de identitate sau buletin de identitate sau pasaport;

b) in cazul persoanelor juridice: certificatul de inregistrare al societatii si carte de identitate sau buletin de identitate sau pasaport al persoanei care reprezinta legal societatea.

c) in cazul in care castigatorul este minor sau o persoana lipsita de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului numai daca este insotit de un parinte sau de reprezentantul legal; acesta din urma va semna o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de premiul obtinut.

9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Organizatorul Campaniei va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.


10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe website-ul www.flanco.ro, dar si la sediul Organizatorului.

11. FORTA MAJORA

11.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil.

11.3. Daca Organizatorul invoca forta majora va comunica participantilor Campaniei existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

11.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul www.flanco.ro.

12. INCETAREA CAMPANIEI

12.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezenta Campanie pe parcursul desfasurarii acesteia cu mentiunea ca incetarea va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului cu înainte de a inceta, prin intermediul site-ului www.flanco.ro.

12.2. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ ce ar face imposibila desfasurarea Campaniei.

13. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

13.1. Participarea la aceasta Campanie confirma acceptarea neconditionata a fiecarui participant ca datele sale cu caracter personal sa poata fi facute publice si folosite de Organizator in scop publicitar, nelimitat teritorial si/sau temporal, precum si prin utilizarea oricarei modalitati de promovare (ex. internet, afisaj stradal etc.).

13.2. Prin participarea la Campanie, participantii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale de identificare sa fie utilizate si stocate intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita de catre Organizator sau subcontractanti ai acestora, ulterior, in cadrul altor aplicatii similare, de marketing direct, pentru publicarea datelor cerute de lege in cazul acordarii premiului etc.

13.3. Organizatorul poate face publice informatiile privind numele participantilor si orice alte date pe care le considera necesare.

13.4. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul la opozitie.

13.5. Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul expus in paragraful anterior.

13.6. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa la adresa Organizatorului.

14. TEMEIUL LEGAL

14.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Legea 677/2001 – privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

15. LITIGII

15.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.

15.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

15.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Municipiul Bucuresti.

16. CONTESTATII

16.1. Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la publicarea numelor castigatorilor, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus fiind considerata nula de drept. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

17. ALTE REGLEMENTARI

17.1. In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului sau a Partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dara fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie .

17.2. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiile acordate. Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor ramane in proprietatea Organizatorului, care-si rezerva dreptul de a le folosi in campaniile urmatoare. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile din Romania.

17.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

17.4. Prezentul Regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website-ul www.flanco.ro sau poate fi solicitat la adresa sediului Organizatorului din Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, jud. Ilfov.

17.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe parcursul desfasurarii Campaniei (cum ar fi dar fara a se limita la modificarea datelor, modificarea duratei Campaniei etc.), cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului cu cel puţin 24 (douazecisipatru) de ore înainte de a intra în vigoare prin intermediul website-ului www.flanco.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.