744x257_canon

1.1 Campania promotionala „Ghid de fotografie” (denumita in continuare “Campania”) este organizata de Canon CEE GmbH cu sediul in Austria, 1100 Vienna, Oberlaaer Strasse 233, certificate TVA nr. ATU15194108, (denumita in continuare “Organizator” sau “Canon CEE GmbH”) cu sprijinul SC Field Content SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Telega nr. 6, Tronson C, etaj 1, apt 10, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/4118/2011, CUI 283020334, denumita in continuare “Agentia”.

1.2 Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în  continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare, conform art. 2.2 din prezentul regulament.

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania incepe in data de 02.09.2013 si se incheie la data de 30.09.2013.
2.2 Campania este organizata si se desfasoara in Bucuresti si in tara in toate magazinele partenere Canon din Romania, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Click pentru inscriere

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Canon CEE Gmbh, Reprezentanta Bucuresti,
adresa: Euro Tower Building, etaj 16, strada Dinu Vintila, nr 11, sector 2, Bucuresti, Romania, angajatii agentiilor implicate si ai companiilor distribuitoare ale Canon CEE Gmbh, Reprezentanta Bucuresti, angajatii magazinelor participante la campanie si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie) care detin participatii, functii sau au vreun interes în societatile comerciale mentionate anterior, indiferent de natura acestuia.

3.2 Participarea la aceasta Campanie impune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

4.1 Camerele foto DSLR Canon.
4.2 La Campanie participa doar produsele mai sus mentionate care sunt achizitionate din magazinele partenere Canon din Romania.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1 Pentru a participa la promotie, participantii trebuie sa achizitioneze din magazinele participante unul din aparatele foto DSLR Canon in Sectiunea 4, in perioada 02.09.2013 – 30.09.2013

5.2 Achizitionarea aparatului foto DSLR Canon de la punctul 5.1 ofera celor ce se inscriu pe site-ul www.ultrazoom.ro/ghidfotografie posibilitatea (prin completarea datelor personale si a seriei produsului) de a primi un ghid de fotografie „IMAGINI MAI BUNE cu EOS DSLR de la Canon” ce va fi livrat gratuit la adresa mentionata in formularul de inscriere.

5.3 Validarea celor inscrisi de catre organizator se face astfel: se trimite de catre client un mesaj electronic (e-mail) la adresa contact@ultrazoom.ro pana la data de 06.10.2013. Mesajul trebuie sa contina dovada achizitiei unui produs participant in cadrul campaniei (conform Sectiunea 4) si anume: copie scanata sau fotografie a facturii sau bonului fiscal, un numar de telefon, o copie a cartii de identitate, confirmarea adresei de corespondenta completa (cea din formularul de inscriere de pe site), un numar valabil de telefon.

5.4 Dupa verificarea facturii sau a bonului fiscal, clientul este validat si i se confirma expeditia ghidului de fotografie. Daca participantul refuza sau nu are posibilitatea sa trimita documentele solicitate de organizator, in perioada de desfasurare a campaniei (pana la 1 septembrie 2013 inclusiv), expeditia ghidului de fotografie nu va fi confirmata, participantul fiind invalidat printr-un mesaj scris.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI:

6.1 Premiul fiecarui participant consta intr-un ghid de fotografie „IMAGINI MAI BUNE cu EOS DSLR de la Canon” de Jukka Kolari – Peter Forsgard.

6.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (costul de achizitie a produselor Canon participante in Campanie).

6.3 Nu se poate acorda contravaloarea in bani a ghidului de fotografie oferit in cadrul prezentei Campanii, respectiv nu se pot schimba premiile oferite in cadrul prezentei Campanii.

6.4 Expedierea premiilor se face in termen de 5 zile lucratoare de la validarea participantilor.

6.5 Premiile vor fi predate participantilor numai pe baza actului de identitate prin intermediul serviciilor de curierat. Premiile vor fi predate participantilor in perioada mai sus mentionata. Participantii care nu se conformeaza acestei conditii vor pierde dreptul asupra premiilor oferite.

6.6 Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a campaniei sunt cu titlu de prezentare.

SECTIUNEA 7. CONDITII DE VALIDARE
7.1 Pentru a putea participa la campania „Ghidul de fotografie”, Participantii trebuie sa respecte urmatoarele conditii, in mod cumulativ:

a) Sa achizitioneze un aparat foto digital DSLR marca Canon în intervalul 02.09.2013 – 30.09.2013.
b) Sa se inscrie in campanie pe site-ul www.ultrazoom.ro/ghidfotografie (prin completarea datelor personale si a seriei produsului achizitionat) in intervalul 02.09.2013 – 30.09.2013.
c) Achizitia trebuie facuta din magazinele partenere Canon din Romania
d) Sa poata dovedi achizitionarea produselor marca Canon participante la Campanie in cantitate de minim 1 bucata.

7.2 Bonul fiscal/factura fiscala care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie trebuie sa fie emis de catre magazinele partenere Canon din Romania. De asemenea, bonul fiscal trebuie sa fie emis in perioada derularii Campaniei in magazinul respectiv (02.09.2013 – 30.09.2013).

SECTIUNEA 8. DOCUMENTE NECORESPUNZATOARE

8.1 Premiile Campaniei vor fi oferite doar persoanelor care indeplinesc conditiile de la sectiunile 3,4 si 5 ale prezentului Regulament Oficial in limita stocului disponibil. Premiile se vor acorda in limita stocului disponibil numai persoanelor care fac dovada detinerii facturilor fiscale si a bonurilor fiscale care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie si care au fost emise in zilele desfasurarii acesteia.

8.2 Bonurile fiscale si facturile fiscale care sunt reproduse, deteriorate, falsificate, inventate, cat si orice alta imitatie sunt considerate nule si nu vor fi luate în considerare in cadrul Campaniei. Orice incercare de falsificare va fi pedepsita conform legislatiei in vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum si celelalte firme implicate in promotie nu isi asuma nici o raspundere pentru facturile si bonurile fiscale necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, instrainate) sau pentru orice al.i factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de facturi fiscale si bonuri fiscale care nu respecta toate
conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial pentru validare.

 SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE
9.1. Organizatorul Campaniei va acorda premiul/premiile doar acelui participant care a luat parte la Campanie, cu respectarea tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial si in limita stocului disponibil de premii.

9.2. Organizatorul si celelalte entitati implicate în Campanie nu isi asuma raspunderea si nu vor putea fi implicate sub nici o forma in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.
9.3. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia si a perioadei valabilita.ii acesteia vor fi anuntate public de Organizator prin afisarea actului aditional la regulament la adresa www.ultrazoom.ro.

9.4. Organizatorul nu are nici o obliga.ie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si de asemenea, organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal sau aceeasi factura fiscala; in acest caz va fi validat castigator primul participant care face dovada facturii/bonului fiscal in original continand produsele participante cumparate, conform Regulamentului Oficial.

9.5. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte acte care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau costurile acestei Campanii.

9.6. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea respectivului participant din Campanie.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

10.1 Pentru ghidurile de fotografie acordate nu se datoreaza impozit pe premii, avand în vedere ca valoarea unitara a acestui premiu este mai mica decat venitul din premii impozabil prevazut de legislatia fiscala. Primirea premiilor (ghidul de fotografie) implica retinerea de impozit pe premii de agentia SC FieldContent SRL in conformitate cu prevederile titlului III din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal in masura in care premiul acordat unui castigator depaseste plafonul zilnic stabilit prin lege ca fiind neimpozabil (600 RON). Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, revin in exclusivitate castigatorului.

10.2. In privinta premiilor acestei Campanii, Participantilor nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor reprezentand contravaloarea produselor Canon achizitionate si participante în Campanie.

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

11.1 Agentia organizatoare, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la ANSPDCP. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate în mod expres prin Regulament, persoanele participante la Campanie si castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii si atribuirii premiilor.

11.2 Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor
Participantilor. La cererea expresa a persoanei vizate, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata în M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise în aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite agentiei SC Field Content SRL, str. Popa Rusu nr. 9A, apt. 2, sector 3, Bucuresti, in atentia Serviciul Consumatorului, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

11.3 Persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit
confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI
12.1 Prezenta Campanie va inceta la data de 01.10.2013.
12.2 Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie unilaterala motivata a Organizatorului.

 SECTIUNEA 13. LITIGII
13.1 Eventualele litigii aparute între Organizator si Participan.ii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania.

13.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: SC Field Content SRL, str. Popa Rusu nr. 9A, apt. 2, sector 3, Bucuresti, in atentia Serviciul Consumatorului, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data acordarii premiilor. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua în consideratie nici o contestatie.

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

14.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfasurare al Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la adresa
http://www.ultrazoom.ro/p12-Regulament+Campanie+Ghid+fotografie
14.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice la data autentificarii actului aditional.
14.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonan.ei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor .i serviciilor de piata, publicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.